Over de kerk Geschiedenis, gebouwen en organisatie

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Het klooster stond niet op zichzelf. Oorspronkelijk was het verbonden met een moederklooster in Echternach (Luxemburg) en later hoorde het bij een klooster uit Brugge.

Ook de Bethlehemkerk staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Onder de vlag van Windkracht 8 werken we in de westhoek van Schouwen-Duiveland samen met de andere kerken in de regio.

Klooster Bethlehem

Ons kerkgebouw draagt de naam Bethlehemkerk. Deze naam herinnert aan het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem. Al in 1156 stond hier een monnikenklooster behorend bij de benedictijnerabdij van Echternach (Luxemburg). Op een later moment - wanneer precies is onbekend - werd het een nonnenklooster onder leiding van de cisterciënzerabdij Ter Doest (Vlaanderen).

Antonia Pieters van Sevenhove is de laatste abdis van klooster Bethlehem. In 1572 moesten de nonnen vluchten voor het geweld van de Watergeuzen en is het klooster geplunderd en verwoest.

Leer hier meer over Klooster Bethlehem.

De Doorgang; een gedachtenispaneel

Op 23 november 2008, de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het gedachtenispaneel onthuld en daarmee aan de gemeente overgedragen. Gedurende meer dan een jaar is door een aantal gemeenteleden aan het paneel gewerkt. Het paneel is ontworpen door Jopie Minnaard. Het is uitgevoerd in de glas-in-lood quilt techniek en daarna opgespannen op een houten paneel. Het totaal is bevestigd tegen een dichtgemetselde deur.

Er is geen doorgang meer op aarde voor de overleden mens. Er is wel een doorgang naar boven, naar het licht. De onderkant van het paneel verbeeldt de aarde. Er zijn aardse kleuren in verwerkt. Herkenbare vormen, zoals een vogel, een vis, bloemen, de korenaar en de druiventros. Deze laatste twee zijn ook het symbool voor brood en wijn. Naar boven toe wordt het paneel steeds lichter. Op dit deel kunnen vlinders worden bevestigd. De vlinder is hier het symbool van de overleden mens. Uniek, en met een eigen naam. De vlinder heeft het aardse losgelaten en mag zich opgenomen weten in het hemelse licht.

Moge dit een troost zijn voor hen die in verdriet achterblijven.

De kerkenraad

De ouderlingen

Behalve diakenen en kerkrentmeesters zijn er in de kerkenraad ook ouderlingen. Zij helpen de predikant bij de pastorale zorg in de gemeente. De ouderlingen, bij ons zijn het er 3: Miranda Slager, Joke Hillebrand en Els Bothoff. Zij bezoeken zieken en ouderen en mensen die het fijn vinden zo nu en dan iemand van de kerk "te zien". Ouderlingen weten niet alles wat er gebeurt in het dorp. Daarom is het fijn als de gemeente mee luistert en kijkt. Weet u iemand die graag een bezoek zou willen krijgen van de kerk, laat het ons even weten! U kunt bezoek aanvragen voor uzelf, uw man of vrouw, maar ook voor de buren of een bekende. Laat het even horen (0111-409171) Els Bothoff-Kelfkens

Diakonie

De diakonie (het woord betekent ‘dienst', ‘dienstbaar zijn') vormt eveneens een belangrijk onderdeel van de kerkenraad. Wat doet de diakonie zoal? Om te beginnen het collecteren in de eredienst voor hen die het nodig hebben, en het dienen bij het Heilig Avondmaal. Maar de diakonie is ook minder ‘zichtbaar' bezig.

Zo wordt er buiten de kerkenraadsvergaderingen diakonievergadering gehouden, ca. viermaal per jaar. Op deze vergaderingen wordt o.a. de ingekomen post behandeld, meestal zijn dit steunaanvragen. Aan de hand van landelijke en provinciale advieslijsten worden aanvragen gehonoreerd.

De diakonie stelt ook het collecterooster samen, daarbij rekening houdend met de vaste financiële bijdragen, collectes en quota. Tevens werkt ze mee aan schrijfacties van Amnesty International en Werelddiakonaat. Zo is er van de diakonie ook een vertegenwoordiging aanwezig bij bijv. diakonale werkverbandvergaderingen, eilandelijke diakonale vergaderingen, en ZWO-commissievergaderingen.

Men kan in allerlei gevallen van nood een beroep doen op vertrouwensdiakenen, die in overleg binnen de diakonie worden benaderd.

College van kerkrentmeesters

Algemeen

Het College van Kerkrentmeesters is samengesteld uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Een ouderling-kerkrentmeester is als ambtsdrager lid van de kerkenraad.
De administratie wordt verzorgd door de boekhouder van de gemeente, maar laatstgenoemde is geen lid van het College.

Het werk van de (ouderling-)kerkrentmeesters betreft veelal de zakelijke aangelegenheden van de gemeente ook wel genoemd "de stoffelijke belangen". In het beleidsplan is de visie van het college als volgt verwoord:

Wij willen zolang als mogelijk de kerk op het dorp op voor de eredienst maar ook door de week openhouden. Een geopende kerkdeur op het dorp, is de ziel van het dorp. Ook mensen die weinig binding hebben met de kerk zullen dat waarderen. Wij willen een gemeente zijn met een zo groot mogelijke zelfstandigheid in combinatie met verdergaande samenwerking met de kerken in De Westhoek. Afstand schept afstand, daarom moet het aantal gezamenlijke diensten zorgvuldig gepland en aangekondigd worden.

Het vermogen en de inkomsten van onze gemeente zullen aangewend worden ten behoeve van continuïteit van de zondagse kerkdienst, de pastorale zorg en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Daarbij vormen Kerkbalans en de dankdagcollecte het zwaartepunt van de inkomsten.

Speerpunt 2015 en 2016

In 2015 en 2016 vormt het project "Grootonderhoud en renovatie" de speerpunt van onze werkzaamheden, via nieuwsberichten op deze website houden wij u hiervan op de hoogte.

Samenstelling en contactinformatie

De volgende personen maken in 2015 deel uit van het college

-Kees de Bil , voorzitter
- ouderling kerkrentmeester
- 0111-672364
- Jan Gaanderse, secretaris/penningmeester
- ouderling kerkrentmeester
- 0111- 671394
- Hans Lemkes,
- ouderling, kerkrentmeester
- 0111-676125
- Freek Zuidmeer, lid
- kerkrentmeester
- 0111-671251
- Dick de Wilde, lid
- kerkrentmeester
- 06-53932473
- Kees de Jonge, boekhouder
- 0111-671865

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Scharendijke is: NL03 RABO 0357822331

ANBI-informatie

De vereiste ANBI-rapportage is hier te vinden.